عـــــامه‌ـپسند

33

چهارشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 21:00

Let everything that's been planned come true. Let them believe. And let them have a laugh at their passions. Because what they call passion actually is not some emotional energy, but just the friction between their souls and the outside world. And most important, let them believe in themselves. Let them be helpless like children, because weakness is a great thing, and strength is nothing. When a man is just born, he is weak and flexible, when he dies, he is hard and insensitive. When a tree is growing, it's tender and pliant, but when it's dry and hard, it dies. Hardness and strength are death's companions. Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being. Because what has hardened will never win.


Andrey Tarkovskiy's Stalker

---------------------------------------------------------------------------------------------


بگذار چیزهایی که مقدّر شده، به حقیقت بپیوندد. بگذار باور کنند. بگذار به هوس‌هایشان بخندند، چون چیزی که آنها هوس می‌نامند در واقع یک انرژی احساسی نیست، بلکه سایشی‌‎ـست بین روح‌شان و دنیای بیرون. و مهم‌تر از همه، بگذار خود را باور داشته باشند. بگذار مانند بچه‌ها درمانده باشند، زیرا ضعف چیز خوبی‌ـست و قدرت پشیزی نیست. وقتی انسان تازه به دنیا می‌آید او ضعیف و انعطاف‌پذیر است، وقتی می‌میرد سخت و بی‌احساس است. وقتی یک درخت در حال رشد است، لطیف و انعطاف پذیر است، ولی وقتی خشک و سفت شد، می‌میرد. قدرت و سخت‌عنصر بودن همنشینان مرگ‌ـند. انعطاف و ضعف بیان کننده‌ی تازگی وجود هستند. چون چیزی که سفت و سخت شد، پیروزی از او دور است.


فیلم استاکر از آندری تارکوفسکی


Subscribe in Google Reader